دُم

با استاد عزیزی صحبت سر این بود که چرا ما هر چی میگیم تعبیر به سیاه‌نمایی و حرف سیاسی می‌شه؟ حکایتی رو برام تعریف کردن که حیفم اومد با شما در میون نذارم.

فرمانفرما، نخست‌وزیر احمدشاه قاجار به سیدحسن مدرس پیغام داده بود که:

لطفاً حضرت آیت‌الله  آن‌قدر به ما پیله نکنند و پا روی دم ما نگذارند.

پاسخ آمد که:

بهتر است جناب فرمانفرما حدود دُم خود را معین فرمایند؛ چون ما هر کجا پا می‌گذاریم دم حضرت والا آن‌جاست!

error: