۱۰ آذر ۱۳۹۹

مژگان

خانه ساکت و آرام است و مطابق معمولِ تمامِ ظهرگاهان، همه خوابند و من تنها بیدارِ جمع. در خلوت خود نشسته‌ام و هم‌زمان با نوشتنِ چیزها، صدای مژگان جانِ شجریان در گوشم می‌پیچد که به یاد پدر، «همراه شو عزیز» می‌خواند و احساس و هنر را توامان بر تک تک ذرات تنم می‌نشاند… اجرای «رزم…

۱۷ مهر ۱۳۹۹

مرغ سحر ناله سر نکن

نمی‌دانم خوش‌بختی نسل ماست یا سیاه‌بختیِ آن که نه‌تنها حضور و صدا و هنرِ والای بزرگ‌مردِ ایران و جهان را دیدیم بلکه فقدانش را هم… (تُفو بر تو ای چرخ گردون، تُفو…)